Pik.bg Lakomnik.bg izbori.pik.bg
»
»
САМО В ПИК: Депутат от БСП погнат от прокуратурата след разкритие на медията ни - ето как Георги Михайлов затрил близо 23 млн. лева на столична болница (ДОКУМЕНТИ)
САМО В ПИК: Депутат от БСП погнат от прокуратурата след разкритие на медията ни - ето как Георги Михайлов затрил близо 23 млн. лева на столична болница (ДОКУМЕНТИ)
Автор: ПИК
Дата
Дата
29109
Коментари
11
САМО В ПИК: Депутат от БСП погнат от прокуратурата след разкритие на медията ни - ето как Георги Михайлов затрил близо 23 млн. лева на столична болница (ДОКУМЕНТИ)

Разследване на ПИК още в средата на октомври разкри за първи път аферата със затрити близо 23 млн. лв. от столична болница по времето, когато е управлявана от настоящия депутат от БСП Георги Михайлов. Припомняме, че днес главният прокурор Сотир Цацаров поиска имунитета на народния представител за престъпления по чл. 219 ал. 3 вр. ал. 1 НК /умишлена безстопанственост/ и по чл. 220 ал. 1 вр. чл. 26 ал. 1 НК /сключване на неизгодни договори/.

От прокуратурата уточняват, че са постъпили материали от извършена проверка от отдел „Икономическа полиция“ на СДВР, с предложение за образуване на досъдебно производство. Именно тях разкри още преди месец медията ни в серия от публикации. От тях, както и от приложените договори за доставка на медикаменти и консумативи, е видно, че към 31.05.2018 г. задълженията на Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания  - София /СБАЛХЗ ЕАД/ към всички доставчици са в общ размер на 24 359 808 лв.

Както първо ПИК писа в хода на проверката от служителите на СДВР е установено, че за периода 07.05.2015 г. – 19.04.2017 г. директор на болницата и управител на търговското дружество е бил Георги Михайлов, като в това качество той е сключил преобладаващата част от договорите, последица от които е посоченото финансово състояние на лечебното заведение.

Медията ни съобщи и разкри с документи, че депутатът от БСП освен, че е натрупал сериозни дългове, е сключил поредица от неизгодни договори в разрез с правилниците и интересите на лечебното заведение. Това става ясно от два одитни доклада на Дирекция "Вътрешен одит" към Министерството на здравеопазването, чието изработване приключва през юни 2016 г.

Ето какво констатират специалистите от Дирекция „Вътрешен одит“ на МЗ - резюмето на одитния доклад е безпощадно, там се съдържат следните изводи и заключения:

1. За периода 2014-2015 г. резултатите от дейността на дружеството са отрицателни, като през 2015 г. реализираната загуба се е увеличила почти два пъти. Болницата приключва годината със счетоводна загуба от почти 6 млн. лв., а просрочените вземания са се увеличили с над 77 %;

2. Не са предприети активни действия за снижаване на загубите и не е разработен план за действия за тяхното намаляване;

3. Допуснато е да бъдат закупувани лекарства на цени, надвишаващи определените стойности за опаковка,изчислени на база референтна стойност от Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък;

4. В СБАЛХЗ не е регламентиран процеса по сключване на договори, включващ иницииране, контролни процедури, отговорни лица, движение на документи, съхранение, архивиране и пр.;

5. Независимо от тежкото финансово състояние на болницата е допуснато да се изразходват средства на болницата в размер 264 872 лв. за проучвателни и проектни работи и консултантски услуги при липса на възможност за реализирането им;

6. При проверката на обществените поръчки се установяват множество нарушения на ЗОП и „Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в „СБАЛХЗ“ ЕАД-София, пропуски, грешки и нередности;

7. По отношение на голяма част от сключените договори през одитирания период не е извършван и документиран предварителен контрол за законосъобразност. Регламентиран е такъв праг на същественост за осъществяване на предварителен контрол, който позволява много големи парични потоци при финансови задължения под установения праг да останат без контрол;

Изводите в резюмето са още няколко десетки позиции и всички те са в критична или силно критична насока на разсъждение. Интересното е, че изпълнителният директор на „СБАЛХЗ“ ЕАД-София по това време д-р Георги Михайлов приема изцяло направените препоръки.

Нека навлезем в тези детайли, за да видим до какви зеещи висини на лошото управление и загробването на една от най-важните болници е достигнал този човек.

Анализът на финансовото състояние към 31.12.2014 г. води до съкрушителния извод, че реализираната загуба от дейността на дружеството за 2014 г. е в размер на над 2 млн. лв., при това натрупана само за една година. Анализът на финансовото състояние към 31.12.2015 г. показва, че реализираната загуба е нараснала до близо 6 млн. лева. Заключението е безапелационно – резултатите от дейността на болницата и управлението й са еднозначно отрицателни. На стр. 20 от доклада е описан общия размер на задълженията на „СБАЛХЗ“ ЕАД-София – 23 604 000 лв. (двадесет и три млн. шестотин и четири хиляди лева)!

При извършената проверка на сключените от д-р Георги Михайлов договори са открити стряскащи нарушения на финансовите правила и дисциплина, както и договори с клаузи и реализация, които оставят основателни съмнения за източване на болницата:

Одиторите стигат до следното скандално заключение:

Извършените проучвателни и проектни работи и консултантски услуги, за които са платени 264 872 лв. със собствени средства на болницата, не са довели до предприемането на НИКАКВИ действия за тяхното приложение в практиката и довършване на започването чрез строителство, ремонт, реконструкция, подобрения и т.н.

Така изразходваните средства не са съобразени с тежкото финансово състояние на дружеството и невъзможността да бъдат реализирани проектите. Одиторите настояват, че липсата на ефективни контролни процедури и извършен предварителен контрол за законосъобразност от финансов контрольор е довела до плащания на основание САМО представени фактури, без посочване на конкретно извършена дейност, необвързани с реално свършена работа договори и документи. Констатирани са разлики между договорено и платени, без наличие на мотивиращи или обясняващи това документи.

Одиторите отчитат сключването на още договори, които те определят еднозначно като „неизгодни“ за болницата. Два от тях са особено фрапантни. В първия случай става дума за договор с юридическата фирма „Евролекс Консултинг“ ООД за извършването на услуги по текущо правно обслужване и правна помощ на болницата.

Срокът на договора е 2 (две) години, а стойността му – 86 400 лв. без ДДС. В сключените договори с тази фирма не е определен обем (количествени характеристики на възложената работа, брой становища или консултации), което да бъде обвързано със съответното заплащане. Договорите не са сключвани за изпълнение на конкретно възложена задача и заплащане в съответствие на извършеното, а е посочено твърдо месечно възнаграждение в размер на 3600 лв. без ДДС, НЕЗАВИСИМО от извършеното.

Одиторите са категорични, че този договор е крайно неизгоден за болницата, при положение, че има договор с фирма за правни услуги, част от предмета на който ги покрива изцяло, още повече, че заплащането е не са обем свършена работа, а конкретно определена месечна сума. Вторият крайно неизгоден за болницата договор е с фирмата „Оварас Вендинг“. Тя е собственост на Ленет Чакър, син на първата жертва на бандата на „Наглите“ Мехмед Чакър.

Договорът е за монтиране на система от телевизори във всички болнични стаи. Подписан е още през 2004 г. със срок на действие 7 г. През годините е удължаван няколко пъти с анекси, а в него пише, че след края на договора собствеността на телевизорите ще бъде прехвърлена на болницата. Към края на договора през 2015 г. директор продължава да бъде днешният депутат от БСП Георги Михайлов. Болницата отново продължава да плаща, без да е получила собственост върху тази техника. През всичките години на действие на договора печалбата е отивала само и единствено за „Оварас Вендинг“, а болницата остава без нито лев приход.

Сериозни нарушения са констатирани както в системата за получаване, отчитане, изразходване и контрол на получените дарения от „СБАЛХЗ“ ЕАД-София, така и при възлагането на обществени поръчки. Многократно е нарушаван ЗОП и Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки. Одиторският екип проверява и цените на доставяните лекарствени продукти.

Изводът им е безапелационен – в резултат на липсата на ефективен предварителен контрол е допуснато да бъдат закупувани лекарства на цени, надвишаващи определените стойности за опаковка, или 23 808 лв. над стойностите, изчислени на база референтна стойност от Приложение № 2 от позитивния лекарствен списък. Като пример одиторите дават лекарството Bacteripime. Флаконът от 1 гр. е купуван за 11,40 лв. с ДДС, а регулираната стойност по позитивния лекарствен списък е 6,83 лв.

Покрай случая изплува и втори одитен доклад. Новите факти доказват, че днешният върл критик на политиката в здравеопазването няма никакво основание да се явява като критик и да пише мотивите за вота на недоверие на БСП по темата здравеопазване. Ако си част от проблема, то не може да си част от решението на проблема.

Ако вследствие на твоето управление „СБАЛХЗ“ ЕАД-София е задлъжняла с над 5 млн. лева, то днешните ти опити да се правиш на генератор на алтернативни, на по-добри политика в здравеопазването са определено лишени от основания. За какво става дума?

Първо, след публикацията на ПИК проф. Георги Михайлов на пожар твърдеше в няколко интервюта вчера, че той бил управител само 6 месеца през 2015 г. Това не е вярно, защото предишният изпълнителен директор на болницата проф. Ставри Тошков получава тежък хеморагичен мозъчен инсулт на 1.05.2015 г. и на практика след тази дата днешният депутат от БСП е реалният директор на болницата. Днес проф. Тошков не се е възстановил, не може да говори, трудно ходи и не може да се защити от инсинуациите на Михайлов.

Второ, когато болницата е купувала лекарства на стойности, много по-високи от онези, които заложени в позитивния лекарски списък, проф. Георги Михайлов е шеф на Клиниката по клинична хематология и зам.-директор по лечебната дейност, т.е. не може да твърди, че не е вземал участие в тези решения. Те са се случвали с неговото изрично съгласие.

Трето, в доклада на независимия одитор на финансовия отчет  на „СБАЛХЗ“ ЕАД-София е написано ясно, еднозначно и категорично, че „поради значимостта на въпросите, описани в раздела от нашия доклад „База за изразяване на отрицателно мнение“, приложеният финансов отчет не представя достоверно финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2016 г. и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината“.

Датата и годината са 31 декември 2016 г. Проф. Георги Михайлов е повече от година и половина изпълнителен директор на болницата. Каква картина заварват независимите одитори? ето какво пише в доклада им: 

„Дружеството отчита загуба за периода в размер на 3 млн. 919 хил. лв. и натрупана загуба в размер на 11 млн. 501 хил. лева“. Тези катастрофални резултати от управлението на проф.  Г. Михайлов са причината няколко месеца по-късно едноличният собственик на капитала на „СБАЛХЗ“ ЕАД-София в лицето на държавата чрез упражняващия правата й (тогавашният министър на здравеопазването проф. д-р Николай Петров), да откаже да одобри годишния финансов отчет за 2016 г., когато изпълнителен директор през целия период е бил проф. Михайлов.

Държавата отказва също така да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите, (вкл. изпълнителния директор през 2016 г.), който по това време вече е имунизиран като депутат от БСП.

За тези, които го познават от години, е пълен потрес, че той, знаковият и много богат реститут, се е свързал с партия, която по време на тоталитарния режим ограбваше имотите на онези, които са били заможни преди 9 септември 1944 г.

За още по-запознатите не е тайна, че благодетелят в политиката, който му  е осигурил избираемо място (и имунитет) се казва Стефан Данаилов – партийният секретар на Народния театър по тоталитарно време и душеприказчик на Корнелия Нинова, която му дължи почти толкова, колкото и на Георги Гергов за избирането си за председател на БСП.

Още по темата
РАЗКРИТИЕ НА ПИК! Депутат от БСП затрил над 23 милиона лева от столична болница по хематология
Часовник
11:28
Депутат от БСП съсипал софийска болница по хематология, като натрупал 23 604 000 лева дългове и е сключил поредица от неизгодни договори в разрез с правилниците и интересите на лечебното заведение,...
Напиши коментар »
(11)
1
За всички дами,които искат да са красиви това е хита !Уникално !https://bit.ly/2F5O2gP
2
Този коментар съдържа нецензурно съдържание!
3
До - ПИК – Моля направете РАЗСЛЕДВАНЕ със снимки за Имотите на Лудото Ленче ......... Ще излезат чудеса о т богатство за една “бедна“ журналистка !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4
А дали червените и други престъпници ще върнат награбеното? Кога закон за лустрация и конфискация на активите на всички ДС, БСП и родените по-късно от тях нови богаташи и политическа олигархия. Кога ще има разследване на четирите "големи" кмета от ГЕРБ - Пловдив, Варна, Бургас и София и всички техни служители, роднини и подставени лица. Има и друга възможност за обществено информиране, свързано с "законните" действия и огромните хонорари на ЧСИ, адвокати на банки с неморално определени хонорари срещу 2 стр. искови молби по кредити. Така една таргет група "менда" напълно официализира ограбването на народа, чрез нови цени на застраховки, такси и евро-проекти от бивши мутри, калинки и наследници на БКП и ДС. Какъв точно е интереса на "футболна" България да играе олимпийски-гръцки сценки, когато на всички е ясно, че след олимпиадата в Атина, Гърция изпадна във финансов колапс, т.е. толкова много се открадна, че държавата фалира. За разлика от Гърция, обаче тук местните крадци държат народа с два до три пъти по-ниски доходи от Гърция. Та кога разследване за "студения резерв" на престъпния преход. Оговорът е ясен, горят определени от вожда от Барселона нелюбимци, а настървените изроди грабят като за последно.
5
До 3. Мутрите не прощават. Елена Йончева осъди Мутрата в съда. Разкри го като лъжец на дребно. Мишкар. Ясно заяви, че ще направи журналистическо разследване за къщата на Мутрата в Барселона, където в заточение и под силна охрана стоят жената и детето на Мутрата. Купена с източени обществени пари. Маскирана зад номиналната собственост на посочени от Мутрата десетници, назначени в работещи частни предприятия с обвинени от прокуратурата собственици. И реакцията не закъснява. Другата мутра, по някаква перверзия облечен в силата на главен прокурор, се разправя с Йончева по заръка на най-първата Мутра. Само да кажа, че това, за което на Елена Йончева Специализираната прокуратура й повдига обвинение, само преди месец беше извършено в собственика на БТК в размер около 1000 ПЪТИ над „изпраните“ от Йончева средства. С пасивното одобрение на всички държавни институции. И под носа на запора, уж наложен от КОНПИ. При пълната пасивност на КПКОНПИ и прокуратурата. Да, в България цари мракобесие........... Мирослав Иванов
6
В България цари мракобесие!
7
А само как квичеше червеното крадливо говедо, по времето на Вота за здравеопазването. Тоя комунист риститут е крал милиони от болните, мамицата му, и както винаги тоя БСПеераст е от паралелната държава, или по точно блато, на Импексовата барсала и краставата жаба Шербет..
8
Този коментар съдържа нецензурно съдържание!
9
А ваня Митев дето се фали че над 40 милиона е прибрал и плати няколко милиона на съдии и прокурори?! Всичко е ок , а? А Кадурина?! Д а ви ивба миката пи д али и скапани
10
червена социалистическа мафия БСП
11
Докторът ще отърве дранголника. Старите партийни кадри ще го отърват. Защото в затвора няма да може да пие ,а той обича коняк-пие го като минерална вода и то посред лято. Обича и трапезите, празни приказки, разтягане на локуми, алъш-вериш със здравето на хората и с медикаменти. Обича и парите, иначе му дреме на оная работа за комунистическата идея. Той отдавна е капиталист и то назначен капиталист.
Вашето мнение
Код за сигурност:
Анкета
Коя партия ще подкрепите на евроизборите на 26 май?